Управителният орган на ОПРЧР с указания след новите мерки срещу COVID-19

Отоворена покана COS-SEM-2020-4-01: Мисии на социалната икономика

Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването, с която се въведоха нови ограничителни мерки заради пандемията с COVID-19,  Управляващият орган на Оперативна програма ‘“Развитие на човешките ресурси“ публикува следните указания във връзка с осъществяването на дейности по настоящи проекти:

Временно се спират всички присъствени и групови обучения/ занятия в езикови и/или обучителни центрове (школи) ЦПО, провеждани от юридически или физически лица, както и се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

В тази връзка следва за посочения период да се преустановят всички планирани и изпълнявани от Вас дейности отнасящи се до посочените по-горе по сключените договори финансирани от ОПРЧР в присъствена форма. След приключване на действието на забраната, следва да представите на УО на ОПРЧР актуализиран график за провеждане и довършване на временно спрените обучителни дейности.

Управляващият орган на ОПРЧР няма да възстановява средства за дейности, проведени в нарушение на горното указание.

В случай на мотивирано искане , УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите (или в цялост) по всеки един договор по програмата. В тези случаи УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането им. В случай на цялостно спиране на изпълнението на съответен договор, срокът на изпълнението му ще се удължи с времетраенето на спирането, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в него. В случай на мотивирано искане от страна на изпълнителите може да бъде разрешено удължаване срока на изпълнението на дейностите по всеки договор по програмата, до края на срока на съответната операция, чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор.

Препоръчва се стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на Националния оперативен щаб за коронавируса и Министерството на здравеопазването.

 

НОВИНИ

СЪБИТИЯ