Развитие на приобщаващата заетост и ефективност на държавната подкрепа – първият работен панел на Националната конференция „Заетост за всички“

Развитие на приобщаващата заетост и ефективност на държавната подкрепа – първият работен панел на Националната конференция „Заетост за всички“

Първият работен панел на националната конференция „Заетост за всички“, организирана от Национален алианс за социална отговорност, в партньорство с Националната асоциация на социално отговорните работодатели, МТСП, НСОРБ, община Варна и EASPD, тази година беше посветен на държавната подкрепа за приобщаващата заетост. Първата презентация беше на  генерален секретар на  EASPD – Люк Зелдерло, който представи Асоциацията, нейните основни дейности и цели. Г-н Зелдерло представи ситуацията в Европа по отношение на заетостта при хората с увреждания, основните бариери пред приобщаващата заетост, услугите за заетост, факторите за успех и пр. Той презентира и няколко добри и обещаващи практики от Европа.

С презентация „Активна политика по заетостта за хората с увреждания“ г-жа Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, МТСП, представи състоянието на пазара на труда (във връзка със заетостта при хората с увреждания), провежданите политики за насърчаване заетостта, основните предизвикателства и перспективи в тази област.

Г-жа Любомира Аршинкова, държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, МТСП, разгледа темата за заетостта през призмата на правата на хората с увреждания, като представи реформата в тази сфера. Тя разгледа конкретни мерки от Закона за хората с увреждания, с акцент върху ползите от въвеждането на квотите. Г-жа Аршинкова обърна внимание и на насърчителните режими, стимулите и преференциите за работодатели и пр.

г-жа Десислава Георгиева, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП, представи възможностите за подкрепа за заетост на лица с увреждания чрез мерки на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

С презентацията си г-жа Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“, в Агенцията по заетостта, запозна участниците в конференцията с възможностите за устройване на работа на хората с увреждания, с новите посреднически услуги, програмите за заетост, насърчителните мерки за работодателите, новите финансови параметри и др.

Г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Община Велико Търново, представи социалните политики в общината за намаляване на социално-икономическите неравенства в обществото. Презентацията отразяваше богатия опит на Общината и резултатите при осигуряването на заетост, подкрепа и подобряване качеството на живот на хора в уязвимо социално положение и в риск от социално изключване. Г-жа Димитрова обърна внимание на програмите и проектите за заетост, които се реализират в Община Велико Търново. Тя очерта широката рамка и комплексния характер на необходимата и ефективна подкрепа за хората с увреждания, в т. ч. чрез конкретни примери и през призмата на опита на Общината.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ