ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ работи като партньор на Национален алианс за социална отговорност по проект „Партньорство за по-добър живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за активно социално включване на хора с увреждания, чрез повишаване степента на информираност, създаване на подкрепящо отношение в обществото и заинтересованите страни, относно проблемите и възможностите на хората с увреждания.

Целите на проекта включват реализация на партньорство и диалог със заинтересованите страни за улесняване достъпа до социални услуги и заетост, и осигуряване на равни шансове за активно участие в обществения живот, чрез социално включване и заетост.

Проектът предвижда изграждането на партньорство и диалог в цялата страна между социално-отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни с цел създаване на условия за социално включване, чрез заетост на хора с увреждания. Чрез партньорството ще бъдат създадени и развити две мрежи – една на социално-отговорните работодатели, които ще бъдат привлечени и мотивирани да създадат, реализират и развият възможности за заетост за хора с увреждания, и една национална мрежа от социални услуги, ангажирани с дейности за насърчаване личностното развитие и социалното включване чрез заетост. Проектът предвижда и провеждане на информационна кампания и срещи в цялата страна, които ще насочат вниманието на заинтересованите страни и обществеността към формиране на отношение и възприемане на хората с увреждания като равнопоставена трудоспособна част от населението с реални възможности за заетост.

По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел – подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18 г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ