През март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

През март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

През март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари (фиг. 1 от приложението), което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 5.2 пункта (фиг. 2 от приложението) в резултат на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях има намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за
дейността (фиг. 3 от приложението) и персонала през следващите три месеца.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

(Източник: Национален статистически институт)

НОВИНИ

СЪБИТИЯ