Национална конференция „Заетост за всички“

Социално предприятие дава шанс и работа на хора от уязвими групи, защото „шоколадът е за това – да създава и дарява добро“

На 27 и 28 юли 2020 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе национална конференция „Заетост за всички“, (по проект „Партньорство за по-добър живот“), организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Конференцията беше открита от председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев, като посочи някои основни предизвикателства и перспективи в областта на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това той очерта част от ангажиментите и дейностите на НАСО, сред които са създаването и разширяването на партньорствата между всички заинтересовани страни, изграждането на мостове и задълбочаване на многостранния диалог, с което да се подобрят възможностите за осигуряване на заетост за хората с увреждания. В рамките на събитието Empl2020 2бе представена обработена и систематизирана информация относно състоянието по отношение на заетостта при хората с увреждания в България, в т. ч. подкрепата и финансирането за работодатели (за периода 2015-2019 г.). Г-н Георгиев запозна участниците и с предложенията на НАСО за решения при откриването на възможности за осигуряване на повече работни места и устойчива заетост за хората с увреждания.

С обръщение към участниците и встъпление към темата в конференцията се включи зам.-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова. Тя очерта основните акценти в политиката на МТСП във връзка с успешната реализация на хората с увреждания на пазара на труда. Empl2020 3Г-жа Стоименова обърна специално внимание на някои важни въпроси, като релацията образование – заетост и значимостта на подготовката и квалификацията в процеса на включване в заетост. Зам.-министърът подчерта и значението на всички форми на сътрудничество с цел повишаване на заетостта, по-добра реализация на хората с увреждания и пр.

Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и тази година участва в традиционното събитие, макар и дистанционно – той се включи с видео обръщение. Г-н Зелдерло подчерта, че сега е точният момент да се инвестира в социални услуги и в хората, за да можем всички заедно да се справим с кризата. Един от начините да се справим с това, което ни очаква в бъдеще е да изградим силни партньорства и тясно сътрудничество между хората с увреждания, доставчиците на услуги и бизнес структурите; да създадем силни партньорски мрежи, което направи НАСО през последните години и ще продължава да прави и занапред.

Първият работен панел на националната конференция тази година беше посветен на държавната подкрепа за приобщаващата заетост. Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, представи организацията и основните сфери, в които тя работи, като специално отбеляза значението на насърчаването на иновациите (особено по отношение на политиките и оформянето на законодателните рамки), важността от инвестирането в заетост за всички и основните бариери пред реализирането на приобщаваща заетост. В презентацията на г-н Зелдерло беше включен преглед на услугите за заетост, факторите за успех и предизвикателствата във връзка с подкрепата за работодателите. В заключение г-н Зелдерло открои промяната в подхода – от стремеж за предпазване към овластяване (индивидуална подкрепа, планиране, ориентирано към личността, ко-продукция на услугите и овластяване на хората с увреждания). Той представи и няколко добри и обещаващи практики от Европа.

Висок интерес предизвика и панелът, посветен на подкрепата на социално отговорни работодатели за развитието на корпоративната социална отговорност и приобщаващата заетост. Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“, Добрич, представи дейността на компанията и социално отговорните й ангажименти, в т. ч. и менторската програма, и осигуряването на заетост на хора от уязвими групи. В презентацията на г-н Николов беше включен кратък преглед на реализираните проекти на Есетере от 2016 г. досега.

Административният и ЧР директор Радостина Милкова представи дейността на „Планекс“ ЕООД, Варна, както и опита на компанията в осигуряването на заетост на хората с увреждания. В Планекс има 500 работници и служители, в т. ч. и 23-ма с намалена работоспособност. В това отношение компанията подхожда индивидуално към всеки отделен случай и поставя основния фокус върху възможностите, а не върху ограниченията.

С презентацията си Георги Филипов, управител на ГИФ ЕООД, Варна, запозна участниците в конференцията с дейността на фирмата и възможностите, които са осигурени за професионалната реализация на хората с увреждания, които съставляват 50% от служителите. ГИФ е специализирано предприятие, в което са съумели да постигнат конкурентоспособност и устойчивост, като намират различни инструменти, за да задържат и развиват своите кадри.

Красимира Георгиева, представител на НАСО за Силистра и председател на фондация „Съпричастие“, разказа за опита на мебелна фабрика „Димов“ в Силистра в областта на осигуряване на заетост и социална интеграция на хора с увреждания.

С презентацията на доц. д-р Мария Илчева, Стопански факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Нина Ненкова-Русева, управител на социални услуги за лица с умствена изостаналост, Община Велико Търново, бяха представени възможностите за заетост на хора с увреждания в социалната икономика и социалните предприятия, в т. ч. и често срещаните трудности и предизвикателства, различните измерения и тенденциите за развитие на социалната икономика.

Ванина Костадинова (директор) представи дейността на общинското социално предприятие за хора с увреждания в Пловдив. Тя разказа за изминатия път до успешната реализация на идеята, заложена при създаването на предприятието, в което за 42 лица с увреждания е осигурена подкрепа, обучения и заетост. Г-жа Костадинова представи дейностите и продукцията на предприятието, както и работата в различите ателиета.

В рамките на този панел участниците се запознаха с добри практики от България и Европа, към което се включиха с видео материали Марина Молина, отговорник „Проекти и проучвания, развитие“, Фондация Ramon Noguera, Испания, и Аренд Питeрс, директор Cedris, Холандия.

В активната и интересна дискусия участниците имаха допълнителна възможност да обменят опит, да откроят конкретни проблеми и предизвикателства и да формулират идеи и предложения, които ще бъдат обобщени от НАСО и представени на отговорните институции и на всички заинтересовани страни.

Empl2020 22Със съдържателни изложения и ползотворна дискусия беше разгледана и темата за приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия и социалните услуги за развитието на заетостта за хората с увреждания. Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП, подчерта приноса на тези предприятия в производството на по-голяма социална добавена стойност и значението им за нормалното функциониране на обществото и запазване на неговите ценности. Той очерта някои основни параметри на дебатите по темата и представи конкретни предложения – идеи около оползотворяване на актуални възможности, като специално отчете необходимостта от обединяване на сектора – на всички субекти на социалната и солидарна икономика. Основните акценти в това отношение г-н Начев постави върху разработената онлайн платформа, създаването на дигитална лаборатория, активното участие в процеса на изготвяне на европейски план за развитие на социалната икономика, създаване и развитие на иновационни и консултативни центрове на регионален принцип.

Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, АСП, разгледа темата през фокуса на подкрепата за заетост на хора с увреждания чрез социалните услуги. Във връзка с това тя представи възможностите, които са предвидени в Закона за социалните услуги.

Мария Методиева, председател на фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич, представи вдъхновяващия опит при реализирането на „Чудната градина“. Тя очерта част от основните предизвикателства пред социалното предприемачество и проблемите за приобщаване на хората с интелектуални затруднения чрез заетост. Г-жа Методиева сподели и някои конкретни предложения за постигане на по-високи и ефективни резултати по отношение на заетостта при хората с увреждания, в т. ч. необходимостта от координиран и многостепенен процес на подкрепа в различните системи, сериозно преосмисляне на уредбата на защитената и подкрепената заетост в Закона за хората с увреждания, гъвкави програми за хората с увреждания, насърчителни мерки за работодателите и програми за трудови наставници.

Миряна Маламин-Сирийски, програмен директор на фондация „Светът на Мария“, представи опита на фондацията в подкрепата на хора с увреждания с цел да достигнат до пазара на труда. Още в началото на презентацията си г-жа Сирийски подчерта необходимостта от разбиране на интелектуалните затруднения. Тя разгледа подкрепата в три основни групи: подкрепа за трудови умения, психологическа и социална подкрепа. Г-жа Сирийски разгледа и правната рамка във връзка с подкрепата за труд, като специално отбеляза необходимостта от реални мерки в тази посока за преминаване през всички нива на изграждания на трудови умения – от посрещане на основни нужди за развитие на човека до самостоятелна работа на първичния пазар на труда.

Спаска Михайлова, председател на сдружение „Нов път“, Хайредин, представи социалното предприятие „Пчела“, в което работят хора над 55 години, загубили по някаква причина своята трудоспособност. Дейността на предприятието е стартирала с 50 кошера и обучения в пчеларската професия на хора от ромската общност. Към момента кошерите са вече 200, с включени в дейността 30 лица с увреждания. Освен с професионалните обучения на ангажираните хора с увреждания се помага и чрез менторска подкрепа. Като едно от основните предизвикателства г-жа Михайлова посочи затрудненията при реализация на продукцията.

Станимира Георгиева, управител Шоколадова къща „Станимира“, се включи в конференцията с презентация „Силата на социалното предприемачество за въздействие и устойчива промяна на обществената среда“. Г-жа Георгиева представи дейността и екипа на Шоколадовата къща. Първите служители в шоколадовото ателие са от Дневен център „Светове” към фондация „Светът на Мария”. В иновативния подход на Шоколадовата къща е включена работа за насочване към социално-трудовото приобщаване на хора от уязвими групи, с което се търсят и намират най-ефективните отговори на новите предизвикателства, трудностите се превръщат във възможности и се инициира социална промяна. Целта е успешна интеграция на хората, изложени на риск от социално изключване.

ВСИЧКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА:

АСП Подкрепа за заетост на хората с увреждания

Esseterre_NASO

Планекс ЕООД Варна

Георги Филипов

Великотърновски университет  

ОП СПХУ Пловдив

Чудната градина Добрич

Светът на Мария

Шоколадова къща

 

НОВИНИ

СЪБИТИЯ