Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

През месец Март се организира поредната среща на НАСО в град Плевен с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели,  работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта.

Поради епидемичната обстановка и въведените ограничения подходът за провеждане на срещата се промени и тя се реализира по начин, подходящ за работата в извънредно положение – чрез онлайн срещи и разговори по телефон с участниците, заявили желание да се включат в срещата.

В разговорите с всеки един участник бе представен проектът „Партньорство за по-добър живот“, който е насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с увреждания чрез трудова заетост. Всички участници споделиха необходимостта да се надградят и разширят възможностите за подкрепа, в т. ч. и чрез сътрудничество между работодатели, социални услуги, държавни и местни власти, и да се обединят ресурси с цел подобряване качеството на живот на хората с увреждания. В рамките на тези онлайн срещи и разговори работодатели и социалните услуги изразиха желание и бяха включени в изграждащите се национални мрежи за подкрепа за осигуряване на заетост за хора с увреждания.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ